PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Omduw, de Oecumenische Missionaire Diakonale Utrechtse Werkgroep, verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om de activiteiten en de dienstverlening van Omduw zo goed mogelijk uit te voeren.

Het feit dat per 25 mei 2018 de gewijzigde regelgeving over de privacy van de Europese Unie van kracht wordt, is voor Omduw aanleiding geweest om het privacy beleid te evalueren en te beschrijven, zodat Omduw voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betreffen gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Denk aan naam, adres, telefoonnummer, BSN-nummer e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar deze persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Omduw hecht eraan om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van vrijwilligers, cliënten en anderen. Omduw zal alleen die gegevens opvragen die noodzakelijk zijn en deze slechts zo lang bewaren als wettelijk verplicht is. Cliënten hebben te allen tijde recht op inzage van uw eigen gegevens. Deze gegevens worden wat betreft de cliënten opgeschreven en in mappen bewaard. Andere gegevens worden digitaal vastgelegd. Binnen Omduw worden gegevens digitaal of anderszins (in afgesloten kasten bijvoorbeeld) beveiligd. De vrijwilligers hebben toegang tot de cliëntgegevens. De bestuursleden tot de digitale gegevens.

Persoonsgegevens van cliënten worden alleen verwerkt om de hulp aan de cliënten goed mogelijk te maken. Het gaat daarbij om de hulpvraag en de ondernomen acties, zoals slaapbonnen, aanvragen ID-kaarten, leningen, verwijzingen e.d.

Van wie verwerkt Omduw de persoonsgegevens?

Omduw verwerkt persoonsgegevens van mensen die bij ons aankloppen met een hulpvraag. Voor het beantwoorden van de hulpvraag kan overleg gevoerd worden met organisaties met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Gegevens van vrijwilligers worden gebruikt om hen uit te nodigen voor vergaderingen, voor het toesturen van de nieuwsbrief en voor het toesturen van de richtlijnen waarmee we werken.
In het geval van toezending van nieuwsbrieven en andere uitgaven en nieuwsuitingen (per post dan wel per e-mail), is de mogelijkheid tot afmelding altijd aanwezig.

Leden van het bestuur van Omduw beschikken ook over de adresgevens van vertegenwoordigers van de participanten van Omduw. Deze gegevens worden gebruikt voor informatieverstrekking over het werk van Omduw en het sturen van convocaties en verslagen van de vergaderingen van de Raad van Advies waarvan zij deel uitmaken.

 Hoe lang worden gegevens bewaard?

Omduw bewaart de persoonsgegevens van de cliënten 2 jaar en daarna in een afgesloten archief.
Gegevens worden alleen bewaard voor het doel waarvoor deze zijn opgeschreven.

Verstrekking van gegevens aan derden

Omduw verstrekt in beginsel geen gegevens aan derden. Soms is dit in het kader van de hulpverlening noodzakelijk. Soms wordt informatie opgevraagd bij de gementelijke overheid. Met andere organisaties wordt incidenteel in het kader van de hulpverlening overleg gevoerd. Voor dit inwinnen van informatie en het overleg wordt vooraf toestemming gevraagd aan de cliënten. De gegevens zullen door Omduw nooit voor commerciële doeleinden verstrekt.

Ook de adresgegevens van bestuur, teamleden en leden van de Raad van Advies worden niet aan derden verstrekt en zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Inzage, correctie en recht op vergetelheid

De persoonsgegevens van de cliënten zijn voor de betreffende persoon in te zien. Dit is het zogenaamde inzagerecht. Dit zal gebeuren op de plek waar de betreffende gegevens worden bewaard. Vanzelfsprekend kan Omduw worden gevraagd gegevens te corrigeren, aan te vullen of deze te verwijderen (het recht op vergetelheid).

De vrijwilligers kunnen ook de digitale gegevens die van hem of haar bij Omduw zijn opgeslagen opvragen voor gebruik voor een ander doel (dataportabiliteit). Omduw zal die gegevens leveren in een handzame vorm.

 Website
Op de website zullen geen persoonsgegevens vermeld worden, tenzij daarvoor toestemming is verleend door de betrokkene. Foto’s zullen na 25 mei 2018 alleen op de website geplaatst worden als er toestemming is verleend door degenen die herkenbaar op de foto’s aanwezig zijn. De website heeft een beveiligde verbinding, middels een SSL-certificaat.

Stichting Omduw werkt niet met tracking cookies, maar alleen met cookies om statistieken bij te houden.
De site bevat links naar andere internetpagina’s. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. Stichting Omduw draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop van deze websites omgaan met persoonsgegevens en andere privacy-aangelegenheden. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

De website is bereikbaar via: stichtingomduw.wordpress.com

 Datalekken

Mochten onverhoopt persoonsgegevens in verkeerde handen komen, dan moet degene die dit ontdekt dit onmiddellijk melden aan het bestuur, die dit direct doorgeeft aan de contactpersoon voor de privacy. Deze zal de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, doch uiterlijk binnen 72 uur na het verlies of de diefstal van de gegevens.

Vragen, opmerkingen en klachten

Het kan dat er een klacht is over de verwerking van gegevens door Omduw. Omduw zal altijd proberen om met de betrokkene tot een bevredigende oplossing te komen. Men kan zich daartoe wenden tot hieronder genoemde contactpersoon.

De contactpersoon behandelt ook de overige vragen en opmerkingen die te maken hebben met de privacy. Ook verzoeken voor inzage in het persoonsdossier en klachten worden door deze contactpersoon in behandeling genomen.

Contactgegevens:

  • Telefoon: 06-40744016
  • E-mail: omduwutrecht@gmail.com
  • Contactpersoon: bestuur Omduw

 

———————–

Aldus vastgesteld door het bestuur van Omduw, 20 augustus 2018.