Financiële gegevens (ANBI)

Het werk van OMDUW, inclusief alle bestuursfuncties, wordt geheel uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie. De kosten van de hulpverlening worden voor ruim 80% gedragen door de diaconieën en parochiële caritasinstellingen van de lokale kerken in Utrecht. Het resterende deel van de OMDUW-inkomsten is afkomstig van particuliere giften.

De Stichting OMDUW is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Nadere gegevens over bestuur, contactmogelijkheden, registratie bij Kamer van Koophandel, de jaarrekening 2014 en de begrotingen voor 2015 en 2016 van OMDUW zijn te vinden in dit pdf-document: ANBI GEGEVENS OMDUW

Voor de jaarcijfers over 2017 en de begroting voor 2018, klik op deze pdf’s:

begroting OMDUW 2018 b

20180807publicatiegegevens jaarrekening 2017

 

UW FINANCIËLE STEUN VOOR OMDUW

Voelt u zich aangesproken door het werk van OMDUW, dan is uw gift van harte welkom op:
bankrekeningnummer NL87RABO0149685882 
ten name van Stichting Beheer OMDUW.

U kunt ook Vriend worden van OMDUW. Download en print dan dit bestand en stuur de ingevulde kaart in een envelop naar het hierboven vermelde adres van de Stichting OMDUW.

EEN MOOI VOORBEELD

In 2015 werd OMDUW aangenaam verrast met een particuliere gift van niet minder dan 1.600 euro! Het betrof de opbrengst van een spontane collecte tijdens de verjaardag van een sympathiserend kerklid, dat een kroonjaar in zijn leven vierde. Een mooi voorbeeld om na te volgen?