Financiële gegevens (ANBI)

Het werk van Omduw, inclusief alle bestuursfuncties, wordt geheel uitgevoerd door onbezoldigde vrijwilligers. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie. De kosten van de hulpverlening worden voor ruim 80% gedragen door de diaconieën en parochiële caritasinstellingen van de lokale kerken in Utrecht. Het resterende deel van de Omduw-inkomsten is afkomstig van particuliere giften.

De Stichting Omduw is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Nadere gegevens over bestuur, contactmogelijkheden en registratie bij Kamer van Koophandel zijn te vinden in dit pdf-document: ANBI-gegevens.

Voor de jaarcijfers, klik op deze pdf’s:

UW FINANCIËLE STEUN VOOR OMDUW IS WELKOM

Voelt u zich aangesproken door het werk van Omduw, dan is uw gift van harte welkom op:
bankrekeningnummer NL87RABO0149685882 
ten name van Stichting Beheer Omduw

EEN MOOI VOORBEELD

In 2015 werd Omduw aangenaam verrast met een particuliere gift van niet minder dan 1.600 euro! Het betrof de opbrengst van een spontane collecte tijdens de verjaardag van een sympathiserend kerklid, dat een kroonjaar in zijn leven vierde. Een mooi voorbeeld om na te volgen?